Contact Us

Locate:Contact Us > Contact

Nansen-Zhu International Research Center (NZC)

   Address : No. 40, Hua Yan Li, Qi Jia Huo Zi, Chao Yang District, P. O. Box 9804,Beijing 100029, P. R. China
 

   Tel: +86-10-82995057
 

    Fax: +86-10-82995057
 

    E-mail: nzc.iap@mail.iap.ac.cn
 

Partner